Телефон за контакти: +359 89 999 80 20


Строителство

Дейности по строителството:

 • Налагане на строителните проекти върху терена и отстраняване на евентуални технически проблеми в проектирането;
 • Изготвяне на подробни количествени сметки и графици за изпълнение на СМР с оценка на всички рискови ситуации;
 • Изготвяне на финансови графици;
 • Подготовка на договор за строителство, който ще се сключва с всички подизпълнители;
 • Подготовка на тръжно задание за избор на подизпълнител по съответните части;
 • Провеждане на търга и консултиране на инвеститора за избор на подизпълнители;
 • Ежедневен контрол върху устройването на строителната площадка, дейностите на подизпълнителите и контрол върху съставянето на всички документи, съпътстващи строителния процес;
 • Ежедневно взаимодействие между проектанти, изпълнители, независим строителен надзор и външни консултанти;
 • Консултации с бъдещи собственици по възможни промени по време на строителството;
 • Приемане работата на подизпълнителите по количествен и качествен измерител чрез изготвяне на становища и сравнителни таблици за пазарните стойности на подбраните съгласно проучванията материали и технологии с цел оптимизиране на бюджета за обекта;
 • Проверка на стойностите по представени актове и авансови искове и тяхното съответствие с офертните цени, подписване и представяне на възложителя съгласие за изплащането им, ако са изпълнени условията за това;
 • Контрол и корекция на елементите и материалите, доставени от изпълнителя/изпълнителите;
 • Консултиране на инвеститора при възникване на допълнителен обем строително монтажни работи;
 • Съгласуване дейностите на всички участници в строителния процес;
 • Препоръки и указания за експлоатация на основните съоръжения и тяхното въвеждане;
 • Преглед на гаранционни карти и договори за следгаранционна поддръжка на съоръженията.


Може да ни намерите на:

   Тел: +359 89 999 80 20

   Email: kanevltd@gmail.com

 

Последвайте ни и тук:

  • Facebook